دوربين بي لنز همه چيز رو محو مي بينه، مثل خاطرات من